Państwowa Szkoła Muzyczna w Odolanowie
WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Zasady udostępniania informacji publicznejZasady udostępniania informacji publicznej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Odolanowie

1. Zasady dostępu do informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie.

2. Udostępnianie informacji publicznej w Państowej Szkole Muzycznej I stopnia w Odolanowie realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego.

3. Wnioski o udzielenie informacji publicznej można złożyć w sekretariacie szkoły, pocztą elektroniczną na adres smodolanow@wp.pl lub pocztą

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

 5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty ( art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)


Data wytworzenia: 13-05-2018 o 14:14.
Data ostatniej aktualizacji: 12-03-2019 o 14:14.
Ostatnio modyfikował: Janusz Lizurej Lizurej.
Dokument utworzył: Administrator.
Odsłon: 1978.
Historia zmian wpisu:
Lista zmian:

Nie ma zmian w treści pomiędzy tą wersja a wersją aktualną. (Możliwe, że zmienione zostały jedynie metatagi.)

Państwowa Szkoła Muzyczka w Odolanowie