PSM I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 22 marca do dnia 9 kwietnia  w szkole nauczanie odbywa się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość.

Na mocy § 2b ust. 4 rozporządzenia   MEN  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, , w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość, zajęcia te mogą odbywać w inny sposób w tym stacjonarny.

Korzystanie z tej możliwości prowadzenia zajęć w obecnej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej   może być realizowane tylko w indywidualnych i uzasadnionych  przypadkach  w porozumieniu z nauczycielem rodzicem a  skorzystanie z ww. możliwości, powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum!