Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Odolanowie informuje, że od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia realizowane w naszej szkole  tj. zajęcia indywidualne oraz zbiorowe dla wszystkich klas i cykli realizowane są z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego. Nauczyciele zajęć indywidualnych będą się kontaktowali w planowych godzinach zajęć /lub innych jesli dokonano takich uzgodnień/. Materiały zajęć ogólnomuzycznych będą przesyłane drogą e-mailowa oraz  umieszczane dodatkowo  na szkolnej stronie Internetowej. Wszystkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 62-33-13-08 oraz drogą elektroniczną smodolanow@wp.pl

Szkoła informuje że:

  1. Rodzice prawni opiekunowie mogą zasięgnąć informacji o postępach i ocenach uczniów u nauczyciela specjalności lub przedmiotu korzystając z komunikacji telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-11.00
  2. Szkoła udziela informacji (w tym konsultacji) w szczególności w zakresie technik zdalnego nauczania, postępów uczniów w godzinach od 8.00 do 13.00 drogą elektroniczną  z wykorzystaniem poczty  elektronicznej – smodolanow@wp.pl lub droga telefoniczną 62-733-13-08

Regulamin organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 25

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 23 października   2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz U.2020  poz. 1870